Search Result of "สารสกัดหยาบ"

About 260 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชสกุลส้มโดยใช้สารสกัดหยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากเส้นใยเห็ดถั่งเช่า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์, Imgนาย สุวิทย์ คำกองแก้ว

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...