Search Result of "สารสกัดหยาบ"

About 262 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากว่านหอมแดง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววันนิศา รักษามาตย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...