Search Result of "สารพิษจากเชื้อรา"

About 14 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Masked mycotoxins: สารพิษจากเชื้อราซ่อนรูป (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthasit Tansakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงงานต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก และผลกระทบด้วยคุณภาพของข้าวและการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE

หัวเรื่อง:บทความอย่างสังเขปว่าด้วยความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในปศุสัตว์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

Img
Img