Search Result of "สายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสม"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการบรรจวบสำหรับปัญหาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี

Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume