Search Result of "สาธารณสุขศาสตร์"

About 548 results
Img

ที่มา:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น

หัวเรื่อง:การกำจัดแคดเมียมออกจากน้ำเสียโดยซีโอไลต์ภูเขาไฟ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการน้ำก่ำที่มีชีวิต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (11)

Img

งานวิจัย

โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (13)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาในอาหารแผงลอย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดร. รัตนี คำมูลคร, อาจารย์, Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความชุกและปัจจัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิติกร ภู่สุวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
12345678910...