Search Result of "สัมประสิทธิ์การแพร่"

About 21 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:ปริมาณน้ำท่ารายปีและสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายรายเดือน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสมมติฐานที่ให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซเท่ากันทุกโซนในปฏิกรณ์แทปสามโซนต่อความแม่นยำของค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่หาได้

ผู้เขียน:Imgสตรีรัตน์ เรืองฤทธิวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:International Drying Symposium 2012

หัวเรื่อง:แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลของการอบแห้งกาแฟ: การคำนวณสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำในส่วนประกอบเมล็ดกาแฟโรบัสตา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความแตกต่างของความเร็ว และความลึกของลำน้ำที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของน้ำ

ผู้เขียน:Imgเอกลักษณ์ ชูเนตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

หัวเรื่อง:ผลของสมมติฐานที่ให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซเท่ากันทุกโซนในปฏิกรณ์แทปสามโซนต่อความแม่นยำในการคำนวณหาค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อแอนโธไซยานินส์และความสามารถต้านออกซิเดชันของผลหม่อนสายพันธุ์กำแพงแสน-เอ็มบี-42-1

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจำลองการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Preeda Prakotmak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

แบบจำลองการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Preeda Prakotmak, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:แบบจำลองการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว

Img

Researcher

ดร. ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying Technology), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrology, Water Resources Development and Management, Flood Control

Resume

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. รุ้งนภา ทองพูล, Imgผศ. ตะวัน สุกน้อย, Imgผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, Imgผศ. อภินภัส รุจิวัตร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

12