Search Result of "สัมประสิทธิ์"

About 206 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงไม่ลบบนฟิลด์อันดับ (2012)

หัวหน้าโครงการ:นางกุลประภา ศรีหมุด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, Imgนางกุลประภา ศรีหมุด, Imgนางสาวธาวัลย์ อัมพวา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบความแกร่งของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล, Imgนายประชาชาติ อารีชาติ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...