Search Result of "สัตว์เลี้ยง"

About 598 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:VISION LOSS

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:Intestinal Anastomosis

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:Fracture Management for Practitioners

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการใช้ยาไอเวอร์เมกตินทางการกินในสุนัขโตที่เกิดภาวะขี้เรื้อนขุมขนแบบแพร่กระจาย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:Feline aortic thromboembolism (FATE) : diagnosis and treatment

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย : เนื้องอกตับอ่อนในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบค่าไมโครอัลบิวมินในปัสสาวะระหว่างแมวที่เกิดกับแมวที่ไม่เกิดภาวะไตวาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ทันตกรรมรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่องปากอักเสบในแมวติดเชื้อ FeLV และ FIV

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การแก้ไขฟันหน้าหักในสุนัขด้วยเดือยฟันและวัสดุเรซิน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ยาไซโคลสปอริน เอ ในการรักษาโรคผิวหนัง จากการสูดดมโดยปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (atopic dermatitis) ในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่14 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:รังสีวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบปัญหาข้อสะโพกหลวมในสุนัขด้วยการคลำและการถ่ายภาพรังสี 2 ท่า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบชุดตรวจหมู่เลือดแมวระหว่างแผ่นตรวจ KU และแผ่นตรวจปกติสำหรับการตรวจกลุ่มเลือดแมว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของคาร์โปร เฟนก่อนและหลังผ่าตัดในการลดปวดสุนัขหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การกระจายตัวของหมู่เลือดแมวในกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:ค่าความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์โดยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้เครื่องตรวจจับการไหลของเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การวัดค่าดัชนีความหลวมข้อสะโพกของสุนัขโดยใช้วิธีถ่างข้อสะโพก 2 รูปแบบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสโดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อ 16S rRNA ของเชื้อ Brucella canis

12345678910...