Search Result of "สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก"

About 29 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาสัณฐานวิทยา โครงสร้างภายในโพรงปาก และ พันธุกรรมของลูกอ๊อดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาง จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, Imgนาย ยอดชาย ช่วยเงิน

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนที อำไพ, Imgนายวัทธิกร โสภณรัตน์

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ทรัพยากรสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ, Imgอ.ดร. ปรัชญาพร วันชัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในสถานิวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทาพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศึกษาสัณฐานวิทยา โครงสร้างภายในโพรงปาก และ พันธุกรรมของลูกอ๊อดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและการแพร่กระจายตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณลำห้วยลำตะคองในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgวรรณวิภา คงเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรพล อาจสูงเนิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgยอดชาย ช่วยเงิน

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgณรงค์ฤทธิ์ ศุขปราการ

ประธานกรรมการ:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Thailand Wildlife Seminar 34th

หัวเรื่อง:การใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img

Researcher

ดร. อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

Resume

Img

Researcher

นาย เกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:invertebrate

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตววิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย วุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Dynamic of Machinery

Resume

12