Search Result of "สัตว์ป่า"

About 1228 results
Img

ที่มา:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานภาพและการหาแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าตระกูล Large Mammal ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช องค์การสวนสัตว์ และชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในสัตว์กินพืชขนาดใหญ่

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมถ์

หัวเรื่อง:การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ในช้างและสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่าเขาหินปูน และศาสนสถาน ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:CURRENT STATUS OF BOOTED EAGLE HIERAAETUS PENNATUS IN THAILAND

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธีระพงษ์ ชุมแสงศรี, อาจารย์, Imgดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ความชุกชุมและพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน

Img

ที่มา:ารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

หัวเรื่อง:ประชากรของเสือโคร่งบริเวณหุบเขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:แผนการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ระบบนิเวศในธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อบริเวณที่เลี้ยงอย่างไร

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พึช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พึช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์, Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบการเป็นชนิดใหม่ในสกุลจิ้งเหลนห้วย(Tropidophorus)

Img
Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:Wildlife Modeling in Thailand: Methods and Implications

12345678910...