Search Result of "สัตว์"

About 6389 results
Img

ที่มา:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานภาพและการหาแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าตระกูล Large Mammal ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช องค์การสวนสัตว์ และชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในสัตว์กินพืชขนาดใหญ่

Img
Img
Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมถ์

หัวเรื่อง:การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ในช้างและสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:Sex determination and sex chromosome in vertebrates

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:Karyological characterization of Elds deer and Muntjacs in captive of Thailand

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ระบบนิเวศในธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อบริเวณที่เลี้ยงอย่างไร

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการสัตว์เศรษฐกิจทางด้านสัตว์ปีก

หัวเรื่อง:ปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของทางเดินอาหารในไก่เนื้อ

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลักษณ์ เพียซ้าย, Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:ผลของช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต พฤติกรรม สุขภาพ และภาวะเครียดในไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมผักตบชวาแห้งในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระต่ายรุ่น-ขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลักษณ์ เพียซ้าย, Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษกิจ 1.1การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ปีก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้สกัดมูลสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:โครงการ"ศึกษาปริมาณ E.coli,Lacid bacteria และ Salmonella ในน้ำสกัดมูลสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:โคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

12345678910...