Search Result of "สัญชัย พัฒนสิทธิ์"

About 27 results
Img

Researcher

ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, นวัตกรรมทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เคลื่อนที่ด้วยโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนันและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The development of online mobile classroom using power generated from solar cells

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunchai Pattanasith, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย จงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อแบบต่างๆ, คอมพิวเตอร์กราฟิก การวาดการ์ตูน, การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

Researcher

นางสาว กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Project Analysis, Financial Management, Rural Financial Markets, Rural Development

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนาย แก้วขวัญ วัชโรทัย, Imgรศ. คมสรรพ์ บุณยสิงห์, Imgว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร, Imgอ. สิตาภา พิจิตบันดาล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. ศศิฉาย ธนะมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาย สุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การออกแบบระบบการเรียนการสอน, เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, อีเลิร์นนิ่ง, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กร

Resume

12