Search Result of "สังคมศาสตร์"

About 9040 results
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่: ประสิทธิผลและทิศทางการพัฒนาในอนาคต

Img

ที่มา:สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทัศนคติของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่5 มนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ

Img

ที่มา:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

Img

ที่มา:วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:Agricultural Development Communication for New Theory Concept of His Majesty King Bhumibol Adulyadej : Communication Process for the Diffusion of New Theory Concept which Result into an Adoption by Fa

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การใช้แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:เสื้อผ้าชนเผ่าไทย:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งน้ำเงิน กระเหรี่ยง เย้าและมูเซอดำ

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:โครงสร้างระบบสิ่งแวดล้อมการเกษตรของมันสำปะหลังในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบของโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมสัตว์ที่บอกนัยการเกิดดินโคลนถล่มจาการสังเกตพบโดยคนท้องถิ่นในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:A case study of science teachers' understanding and practice of inquiry-based instruction

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:Developing Good Management System to Enhance Efficiency Production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสสำหรับแบบจำลอง BIOME-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอับกอลิทึม (GA)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์ Vol.27 Number 1 ปี 2549

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกสตอรเบอรี่ของเกษตรกร บนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง

Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:บทบาทและสถานภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนันทนา เลิศประสบสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัมนาหลักสูตรใหม่สาขาสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนันทนา เลิศประสบสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:วิธีการศึกษาเชิงบูรณาการองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์:กรณีศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ

12345678910...