Search Result of "สังคม"

About 7775 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนากฎหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำตารางเมตริกบัญชีสังคม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

ศึกษาสภาวการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...