Search Result of "สหกรณ์"

About 2167 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

Img

ที่มา:สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชนในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนล่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและระบบการตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ 2009 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings ย้ายไปผลงานอื่น ๆ ) การให้บริการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยวีธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

12345678910...