Search Result of "สสวท"

About 17 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

หัวเรื่อง:การออกแบบและปรับปรุงแถบช่องว่างพลังงานของเพอรอฟสไกต์ออกไซด์เพื่อการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: ทฤษฎีและการคำนวณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สสวท

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาจารย์พ่เล้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สสวท

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในช้นเรียน

Img

ที่มา:สสวท

หัวเรื่อง:ความสำคัญของ "มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น" และ "ตัวชี้วัด"

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความสำคัญของ "มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น" และ "ตัวชี้วัด" (2010)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปรับวิถีการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (2015)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor, Imgพงศกร ภู่อารีย์,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บทความเรื่อง “ตั้งคำถามอย่างไรดี...ในห้องเรียนคณิตศาสตร์” (2014)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิทยาศาสตร์ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img