Search Result of "สวามินี ธีระวุฒิ"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแพตตี้ปลากึ่งแห้งจากปลาดุกอุยเทศ

ผู้เขียน:Imgสวามินี ธีระวุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดูแลรักษาปูนิ่มหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้เขียน:Imgสวามินี ธีระวุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgBoonyarath Pratoomchat, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง มยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปสัตว์น้ำ, ผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง

Resume

Img

Researcher

ดร. นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปสัตว์น้ำ

Resume