Search Result of "สวนไผ่"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเติบโตผลผลิตมวลชีวภาพ และสมบัติของดินในสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างในสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกสร้างสวนไผ่รวกของเกษตรกรในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgณัฐณิชชา พุ่มพิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:2. นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 5 นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศสรีรวิทยาป่าไม้, การปรับปรุงพันธุ์, เมล็ดพรรณไม้ป่า, ป่าไม้ในเมือง, การกักเก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Resume

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

12