Search Result of "สวนส้ม"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร : อุทกภัย ปี 2554 ส้มสวนส้มโอนครปฐม ค่าฟื้นตัวกลับมาสู้ต่อ...เท่าไร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:102 7 แนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอหลังน้ำลด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 102 7 แนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอหลังน้ำลด
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: duaec7ccAXQ
Updated: 2012-11-26T12:38:02.000Z
Duration: 1502 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:แนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: แนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอ
Description: แนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอ รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โทร. 02-561-1474)
Tags:
Category: Education

VideoID: 7OGaTlgMHFA
Updated: 2012-06-20T04:03:36.000Z
Duration: 1515 seconds


Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:องค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

Img

ที่มา:วารสารจันทรเกษมสาร

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์คุณภาพดินด้วยเทคนิครังสีเอกซ์บริเวณสวนส้มโอ อ สรรคบุรี จ ชัยนาท

Img

Researcher

นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านเขตกรรมโดยเฉพาะด้านระบบการปลูกพืชและวัชพืชในพืชไร่เศรษฐกิจ, Allelopathy

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Engineering and Menagement, Water Quality

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช , การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช และสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่, การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง การบริหารและการจัดการ, การจัดการดูแลสนามกอล์ฟ

Resume

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : องค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร)

ผู้เขียน:Imgชาญวาณิชย์ เกิดเกษม, Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมในท้องที่ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการตรวจนับไม้ผลรวมทั้งพืชสวนอื่นๆ และไม้ป่าในแปลงตัวอย่างขนาด 40 x 40 เมตร (1 ไร่) จำนวน 15 แปลง และข้อมูลทางด้านเศรษฐ-สังคมได้จากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เจ้าของสวนสมรมจำนวน 15 ราย จากการศึกษาแปลงตัวอย่างพบว่าไม้ผลและพืชสวนอื่นๆ ที่เจ้าของสวนสมรมปลูกขึ้นมีจำนวนชนิดที่พบมากที่สุด 14 ชนิด น้อยที่สุด 8 ชนิด จำนวนต้นที่พบมากที่สุด 71 ต้น น้อยที่สุด 30 ต้น จำนวนชนิดไม้ผลและพืชสวนอื่นๆที่ปลูกในสวนสมรมมีทั้งสิ้น 29 ชนิด โดยมีความถี่ ? 20 พบมากที่สุดมีจำนวน 17 ชนิด และไม้ป่าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติในสวนสมรมของแปลงตัวอย่างที่ศึกษาพบว่าจำนวนชนิดที่พบมากที่สุด 15 ชนิด น้อยที่สุด 7 ชนิด จำนวนต้นที่พบมากที่สุด 47 ต้น น้อยที่สุด 14 ต้น จำนวนชนิดไม้ป่าที่พบในสวนสมรมมีทั้งสิ้น 33 ชนิดและพรรณไม้ป่าที่พบมีความถี่ ? 20 มีมากที่สุดมีจำนวน 17 ชนิด ข้อมูลทางเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน มีที่ดินทำสวนสมรมเฉลี่ย 23.40 ไร่ต่อครัวเรือน มีอาชีพหลักทำการเกษตร มีรายได้เฉลี่ย110,333.33 บาทต่อครัวเรือน โดยมีรายได้จากการทำสวนสมรมอย่างเดียวเฉลี่ย 78,000 บาทต่อครัวเรือน มีรายจ่ายเฉลี่ย 84,520 บาทต่อครัวเรือน สำหรับปัญหาที่พบในการทำสวนสมรมได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตไม่แน่นอน เส้นทางขนส่งผลผลิตไม่สะดวก วัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงมีราคาสูง โรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนไม้ผลที่ปลูก และขาดแรงงานในการทำสวนสมรม การทำสวนสมรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลงได้ในระดับหนึ่ง

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 46 - 56 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพของพื้นที่ดินกรดกำมะถันสวนส้มร้างทุ่งรังสิตสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในการทำสวนส้มโอของเกษตรกรในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgประสิทธิ์ ศรีสกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12