Search Result of "สร้างเครือข่าย"

About 91 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาความร่วมมือ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพัสกร องอาจ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเครือข่ายนิวรัลแบบคอนโวลูชันสำหรับจำแนกการแสดงออกทางสีหน้า (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีฐานงานวิจัยสุขภาพปลา: การวินิจฉัยเชื้อต้นเหตุ การจัดการโรค และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgMr. Vuong Viet Nguyen, Imgดร. ชุมพร สุวรรณยาน, Imgดร. เพทาย จรูญนารถ, Imgดร. ภคกุล สังข์สุริยะ, Imgดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, Imgดร. วิลาวัลย์ ทองดา, Imgดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Imgดร. แสงจันทร์ เสนาปิน, Imgดร. อนุภาพ ประชุมวัด, Imgดร. ฮา ทังห์ ด่อง, Imgนางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, Imgนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, Imgนางสาวกรสุณี แจ่มกระจ่าง, Imgนางสาวจันทนา คำภีระ, Imgนางสาวนฤมล เผ่านักรบ, Imgนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บ, Imgนางสาวสโรชา จิตรากร, Imgนางสาวสุวิมล แตงภู่, Imgนายวราชินย์ กางโนนงิ้ว, Imgผศ. ดร. นสพ. ชาญณรงค์ รอดคำ, Imgผศ.ดร. มลฤดี สนธิ, Imgผศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชุมชนคนปลูกผักกินได้ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัย GotoKnow.org คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ร่วมกับ ศูนย์สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Img

งานวิจัย

การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี, Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายมานิต ลาเกลี้ยง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345