Search Result of "สร้างต้นแบบ"

About 49 results
Img

งานวิจัย

โครงการการสร้างต้นแบบถังทำปุ๋ยหมักจากเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและบริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสียงดิจิทัล ในการสร้างต้นแบบวงดนตรีไทยเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบแบบรวดเร็ว:ภาคคำนวน (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบและสร้างต้นแบบแผ่นรองรับแรง (2009)

ผู้แต่ง:ImgNitikorn Ruaysamrarn, ImgMr.Taweedej Sirithanapipat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบแบบรวดเร็ว:ภาคคำนวน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างต้นแบบแผ่นรองรับแรง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

123