Search Result of "สระน้ำ"

About 14 results
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตรกรรม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงพื้นที่ชุ่มน้ำและสระน้ำเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งบริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบนอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgคำหล้า พรหมสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

หัวเรื่อง:การหาวิธีที่เหมาะสมในการลดการรั่วซึมของน้ำในสระเก็บน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพิทยา สระน้ำ

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แหล่งน้ำ, ชลประทาน

Resume

Img

ที่มา:มก.(Kurdi)

หัวเรื่อง:ชุดโครงการวิจัย : แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ การชลประทานของประเทศไทย

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมชลศาสตร์, วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำ, วิศวกรรมชลประทาน

Resume