Search Result of "สรรีวิทยาทางสัตว์(Animal physiology and antomy)"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรรีวิทยาทางสัตว์(Animal physiology and antomy)

Resume