Search Result of "สรญา พิบูลย์กุลสัมฤทธิ์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กาญจนา บุญเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Postharvest physiology and technology of horticultural crops, Active packaging of horticultural crops

Resume

Img

Researcher

ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการบรรจุ

Resume