Search Result of "สรชาย พิทักษ์กรราษฎร์"

About 3 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชย (2008)

ผลงาน:การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกล้าเครื่องมือชนิด D2 ด้วยกระบวนการโครโมบอโรไนซิง

นักวิจัย: Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์ Imgอาทิตย์ ไชยพานิช Imgสรชาย พิทักษ์กรราษฎร์ Imgอดิศร โกฎวิเชียร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:Metals, Ceramics, Thermodynamics and Phase Transformation, Materials Characterization

Resume