Search Result of "สมเกียรติ วันทะนะ"

About 606 results
Img

Researcher

ดร. สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเมืองการปกครอง, ประวัติศาสตร์, โลกาภิวัตน์

Resume

Img

งานวิจัย

ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มก.

Img

งานวิจัย

พระรามในปราสาทของพระอินทร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การสร้างระบบประชาธิปไตยในอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

คำสอนทางการเมืองของ “ลิลิตยวนพ่าย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Img

งานวิจัย

โองการแช่งน้ำ: อำนาจของการสาปแช่ง หรืออำนาจของการจับจ้อง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ วันทะนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหญิง

ผู้เขียน:Imgศุภสร ทรงกลด

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของสมาชิกวุฒิสภาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2548

ผู้เขียน:Imgภัทรตราภรณ์ เอียดอุ้ย

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในทัศนะของประชาชน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgทวนธง ครุฑจ้อน

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ แสงสินศร

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgนครินทร์ เมฆไตรรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:ImgSeaksan MAUNGJANTABUREE

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสารวัตรและรองสารวัตรสืบสวน ในสถานีตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgวสันต์ พันธุ์มณี

ประธานกรรมการ:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคตของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการแต่งตั้ง ปลัดอำเภอหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เขียน:Imgอาภรณ์ หิรัญสถิต

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้บรรยากาศ และประสิทธิผลองค์การ ของพนักงานบริษัทโตโยต้ามหานคร จำกัด

ผู้เขียน:Imgมัทนี ชีรานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเครียดและพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ผู้เขียน:Imgจุฑารัตน์ แม้นสงวน

ประธานกรรมการ:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บุคลิกภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เขียน:Imgฉัตรแก้ว เกษมสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพฤกษา บุกบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgตระกูล บุญชู

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพัชราภรณ์ ศักดิ์สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...