Search Result of "สมหมาย เจนกิจการ"

About 108 results
Img

Researcher

นาย สมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิวัฒนาการของปลา, นิเวศวิทยาของปลา

Resume

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นานาชาติ สิรินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ประไพสิริ สิริกาญจน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของปลา ในแหล่งน้ำบริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อำเภอเมืองจังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นานาชาติ สิรินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความปรวนแปรของลักษณะภายนอกในปลาซิวใบไผ่ (Devario regina) จากแหล่งน้ำ 5 แห่งของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการประมงปลากุเรา บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgมานพ เพชรจูด

ประธานกรรมการ:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชารอง:Imgสมหมาย เจนกิจการ, Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123456