Search Result of "สมศักดิ์ ถิ่นขจี"

About 149 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส

ผู้เขียน:Imgนัทธมน วรรณศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเข้ารับบริการบำบัดรักษาสารเสพย์ติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ ม่วงพรวน

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของลูกจ้างในโรงพยาบาลตำรวจ

ผู้เขียน:Imgปรียพร วิศาลบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องวิ่งออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:Imgชุลีพร ไกรทุกข์ร้าง

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้เขียน:Imgปภาจิต บุตรสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของสื่อสุขศึกษาสองชนิดที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินรายใหม่ที่มารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง

ผู้เขียน:Imgศุภมาส สุวรรณเมฆ

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ "ประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 72 พรรษา กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgPorechom CHAWIWAT

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคเส้นใยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้เขียน:Imgสิริวิภา ทาสาสน์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของผู้ค้าอาหารริมบาทวิถีด้านการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgChotip SUDLERS

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงทพมหานครและวชิรพยาบาล

ผู้เขียน:Imgสมใจ แซ่เตี่ย

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลสำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย

ผู้เขียน:ImgChalermchai SINTUAREE

ประธานกรรมการ:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่กำหนดความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในด้านการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้เขียน:Imgมาลินี ชื่นชอบ

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgชลธิชา ไพจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ผู้เขียน:Imgสุภาพรณ์ เกื้อสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัว ณ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้เขียน:Imgวีณา สอนกล้า

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมหญิง ทิพย์มงคล

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ : กรณีศึกษาโรงเรียนจารุศรบำรุง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุทธิพร อรุณ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาไขมันในร่างกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนราชบพิธ

ผู้เขียน:Imgตุลยามาศ จารุกลัส

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ปกติของกีฬาแบดมินตัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนายปกาศิต หอทอง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ผู้เขียน:Imgตะวัน คงเจริญเขตต์

ประธานกรรมการ:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:ImgWorrapong Yamngamlaur

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678