Search Result of "สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:สารสารการวิจัยสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนิสิตฝึกสอน สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอรรถสิทธิ์ โอพั่ง

ประธานกรรมการ:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การออกแบบระบบการเรียนการสอน, เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, อีเลิร์นนิ่ง, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กร

Resume

Img

Researcher

ดร. เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษา , วิจัยทางสุขศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและการประเมินผลการศึกษา , วิจัยการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การผลิตและการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

Resume