Search Result of "สมบัติเชิงหน้าที่"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในลูกชิ้นจากปลาน้ำจืด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง(คาฟิริน) (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต และสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว

ผู้เขียน:Imgน้ำทิพย์ วงษ์ประทีป

ประธานกรรมการ:Imgนายทนง ภัครัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวสกัดไขมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพกลิ่นและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนรำข้าวเข้มข้นโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลสร่วมกับการเติมน้ำตาลหรือกรดแอมิโนเพื่อใช้ในเครื่องดื่มข้าวกล้องงอก

ผู้เขียน:Imgเพียงนภา พันธุ์วิไล

ประธานกรรมการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:อิทธิพลของชนิดปลาต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของฟิล์มบริโภคได้ที่ผลิตจากโปรตีนปลาน้ำจืด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไมโอไฟบริลจากปลากรายระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตข้าวเคลือบสารสกัดธรรมชาติจากใบเตยที่อยู่ในสารเก็บกัก และทำแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เซชัน

123