Search Result of "สมบัติเชิงกล"

About 161 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากโพลิแลคติกแอซิดและยางพาราที่ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนาวดี ลี้การภัย

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของsepiolite และ silica ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรเชิงความร้อนของ NR/EPDM (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNattawat Winya

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดุริยะ สถาพร, Imgนายธิติ วิสารัตน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสารอนินทรีย์ระดับนาโนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติพื้นผิวของโฟมพอลิแลคติกแอซิด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิต

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
123456789