Search Result of "สมบัติทางกายภาพ"

About 280 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:วรสิทธิ ศรีบุญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgวรสิทธิ ศรีบุญ

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ความร้อน เชิงกล และสมบัติการย้อมสีของไหมอีรี่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ม. เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเคลือบสตาร์ชดัดแปรที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...