Search Result of "สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ"

About 29 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการให้ความร้อนและการเก็บรักษาต่อคุณภาพและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเมล็ดสี (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น รางวัลที่3 (2020)

ผลงาน:ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า

นักวิจัย: Imgชณิตา จีระกุล Imgมุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 สาขาประมง ม.เกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นางสาว มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางรังสิมา สูตรอนันต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรังสิมา สูตรอนันต์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

การเคลือบผิวกระเทียมปอกเปลือกด้วยฟิล์มบริโภคได้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
12