Search Result of "สมบัติ อยู่เมือง"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาและบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการพิบัติภัยดินถล่มและน้ำบ่าไหล หลากอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธีรภัณฑ์ กี้ประเสริฐทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการร่วม:Imgสมบัติ อยู่เมือง, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง