Search Result of "สมการแอลโลเมตริก"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย วสันต์ จันทร์แดง

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า

Resume