Search Result of "สภาองค์กรชุมชน"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทย กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สภาการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพอื่ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเกษตรกร กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการเกษตรและการเกษตรเปรียบเทียบ , การวิเคราะห์ชุมชนเกษตรและระบบการทำฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร

Resume