Search Result of "สภาวะแวดล้อม"

About 115 results
Img

ที่มา:วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม

หัวเรื่อง:ความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของผุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ จังหวัดสมุทรปราการ.

Img

งานวิจัย

การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป, Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนายบุญร่วม จันทร์ชื่น

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456