Search Result of "สภาพเศรษฐกิจและสังคม"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกในโครงการหมู่บ้าน ปตท. พัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียน:Imgกฤติกา อำไพ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

Img

Researcher

นางสาว กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้และสภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร ในหมู่บ้านป่าไม้ : กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้เขียน:Imgสิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่ที่ 10 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgวรเอก เนตินิยม

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิเลิศ เทวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยาป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า, การวิเคราะห์ดินและพืชป่าไม้, การประยุกต์ใช้สถิติในทางวนวัฒนวิทยา, เศรษฐศาสตร์ป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้, เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การประเมินค่าทรัพยากรป่าไม้, การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ , การจัดการทรัพยากรป่าไม้

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง, ชุมชนประมง-เศรษฐกิจสังคม

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประยุกต์ใช้สถิติในการจัดการประมง, การจัดการประมง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

Resume