Search Result of "สภาพปัญหา"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาพปัญหาเรื่องนำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลอง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข และออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล (2020)

หัวหน้าโครงการ:อ. วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์, Imgอ. วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด

แหล่งทุน:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนมอยไทยในสถานศึกษา เขตภาคกลางตะวันตก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
12