Search Result of "สภาพต้านทานไฟฟ้า"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ไฮโดรจีโอไซ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาชั้นน้ำบาดาลบริเวณใต้แม่น้ำจากการพัฒนาเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องข้ามแม่น้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

หัวเรื่อง:ศึกษาอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ บริเวณพื้นที่โครงการของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, แหล่งแร่, น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน, ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ), พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิพลังที่่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพและตรวจวัดสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน บริเวณเส้นทางเข้าออกชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบการสร้างภาพเชิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การสำรวจหาขอบเขตของสายแร่ทองคำจาการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าและค่าสภาพความเข้มประจุ อย่างละเอียด

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงวิจัยภาวะโลกร้อนร่วมกับญี่ปุ่น (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, ImgAssoc.Prof.Dr. Koshi YOSHIDA, ImgDr. Naruekamon JANJIRAWUTTIKUL, ImgSitthisak MANYON, ImgSittihiporn PECHDEE

แหล่งทุน:The Japan International Cooperation Agency (JICA)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecolar Biology, Plant Molecular Biology

Resume

12