Search Result of "สภาพการปลูก"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินหารูปแบบการปลูกข้าวโพดที่เหมาะสมกับสภาพการปลูกของเกษตรกรบ้านคลองทราย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgมานพ เตชาดิศัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความทนทานของต้นตอองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ในสภาพพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสม

Img

ที่มา:ว. วิทย. กษ.

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของใบกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจในสภาพแปลงปลูก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อน และกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสภาพดินปลูกและการเตรียมต้นกล้าในกระบะเพาะ เพื่อการผลิตผักกินใบอย่างต่อเนื่องในโรงตาข่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่งที่เกิดจากเชื้อรา phomopsis asparagi Bubak ในสภาพแปลงปลูก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ บุญนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12