Search Result of "สนับสนุน"

About 3744 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยเด่น ปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2015)

นักวิจัย:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เกียรติบัตรการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2558 (2015)

นักวิจัย:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ด้านการวิจัย ประจำปี 2555 (2012)

นักวิจัย:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. (2020)

นักวิจัย:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Doner:ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ปขมท ประจำปี 2562 บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาต (2020)

นักวิจัย:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

Doner:ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2561 (2019)

นักวิจัย:Imgดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (2005)

นักวิจัย:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

นักวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ (2006)

นักวิจัย:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

Doner:กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรสายสนับสนุนและมีผลงานดีเด่น (ปขมท)ประจำปี 2548 (2006)

นักวิจัย:Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

Doner:ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

Img
Img
Img
12345678910...