Search Result of "สถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ

Img

Researcher

นาย มนทัต เหมพัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, ชาติพันธุ์ศึกษา, ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการเมือง

Resume