Search Result of "สถานีไฟฟ้า"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสภาพกับดักเสิร์จในสถานีไฟฟ้าย่อย 115 กิโลโวลท์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรอุไร หนูหอม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความดันเนื่องจากอาร์กภายในของตู้สถานีไฟฟ้าขนาดย่อมชนิดใช้งานภายนอกอาคาร

ผู้เขียน:Imgนพดา ธีรอัจฉริยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ำหนัก

ผู้เขียน:Imgกิตติ์ธนัตถ์ แตงก่อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบต่อลงดินสำหรับสถานีไฟฟ้าใช้สวิตช์เกียร์ฉนวนก๊าซติดตั้งในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด

ผู้เขียน:Imgสิริธร พลับเล็ก

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการติดตั้ง และทดสอบ สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV.

ผู้เขียน:Imgนิกรณ์ เอียบสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรื่องบุญ จักกะพาก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการป้องกันอัคคีภัยในสถานีไฟฟ้าย่อยของเหมืองแม่เมาะ

ผู้เขียน:Imgชาตรี กลิ่นอุบล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบกราวน์ของสถานีไฟฟ้าย่อยโดยใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:Imgวิมลวรรณ พรรณเชษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายปีของสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยการปรับปรุงวิธีการประมาณค่านอกช่วง

ผู้เขียน:Imgนิวัตน์ เศรษฐสินธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุศักดิ์ ทองธรรมชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าที่เหมาะสม

ผู้เขียน:Imgวัชราภรณ์ ยิ่งโยชน์

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12