Search Result of "สถานีวิจัยเขาหินซ้อน"

About 165 results
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันบ่อน้ำในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

Img

งานวิจัย

การปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันบ่อน้ำในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

งานวิจัย

การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนงกันไฟในพื้นที่สถานีวิจัยเขาหินซ้อน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพศูล สมุทรทอง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

Img

งานวิจัย

การปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันบ่อน้ำในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (กากส่าเหล้า) เป็นปุ๋ยอินทรีย์กับหญ้าแฝก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (กากส่าเหล้า) เป็นปุ๋ยอืนทรีย์กับหญ้าแฝก (ฉะเชิงเทรา) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของ ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายสุเมศ ทับเงิน

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายสกล ฉายศรี, Imgนางสาวกฤษณา ทิวาตรี, Imgนางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท, Imgนายชัยยะ สุขประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

Img
Img

งานวิจัย

การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 3) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธีระ สมหวัง, Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, Imgนายศรันย์ หงษาครประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
123456789