Search Result of "สถานีวิจัยลพบุรี"

About 166 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการเยาวชนหัวใจเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

Img

ที่มา:เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและจำหน่ายสินค้าชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทัศน์ แปลงกาย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789