Search Result of "สถานีวิจัย"

About 3233 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวเรื่อง:การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา, Imgนายวิสัย คงแก้ว

Img

ที่มา:สถานีวิจัยทับกวาง

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการช่วยตัวเอง และคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกรลาร์จไวท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

Img

ที่มา:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

หัวเรื่อง:ผลของระบบลมต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ

Img

ที่มา:เงินงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

หัวเรื่อง:อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา, Imgนายวิสัย คงแก้ว

Img

ที่มา:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

หัวเรื่อง:อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน

Img

ที่มา:สถานีพลังงานชุมชน เติมเต็มความยั่งยืนของพลังงานไทย ใน BOI Fair 2011

หัวเรื่อง:Biochar: สร้างพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน คืนความสมบูรณ์ให้ดิน

Img

ที่มา:สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3

หัวเรื่อง:อาหารสุนัขทางเลือก ทำเองก็ได้ e-Dogs

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิสัย คงแก้ว

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายเกลียวทองที่เลี้ยงโดยสูตรอาหารต้นทุนต้่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิสัย คงแก้ว

Img

ที่มา:เงินอุหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

Img

งานวิจัย

โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ แสงเพ็ง

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...