Search Result of "สตาร์ชข้าวเจ้า"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารชนิดใหม่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:"เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า

Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เคยู โอวาการ์ด สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส

ผู้เขียน:Imgสุชัญญา ดอกละมุด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 รองชนะเลิศอันดับ 2 (2010)

นักวิจัย:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2 (2009)

นักวิจัย:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2552 (2009)

ผลงาน:เคยู เฟรชเซ็นซ์ ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า

นักวิจัย: Imgผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์

Doner:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2 (2009)

ผลงาน:"เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า

นักวิจัย: Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์

Doner:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 (2010)

ผลงาน:“เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า”

นักวิจัย: Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img

Researcher

นาง วิภา สุโรจนะเมธากุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ: ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate in food, Cereal chemistry

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแป้งฝุ่นโรยเท้ายับยั้งแบคทีเรียจากสตาร์ชข้าวเจ้าผสมกานพลูผง

ผู้เขียน:Imgกนกอร เชิญวัฒนชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวเรื่อง:เคยู เฟรชเซ็นซ์ ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า

Img

ที่มา:สถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

12