Search Result of "ศูนย์เรียนรู้"

About 95 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑามาศ รักชุม

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการบริหารจัดการและออกแบบก่อสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานในภูมิภาค จังหวัดกระบี่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักวิชาการพลังงานภาค 11 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345