Search Result of "ศูนย์ราชการ"

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมของโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การขนส่งในเมือง การขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

Resume