Search Result of "ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา"

About 49 results
Img

ที่มา:งบประมาณด้านวิชาการสนับสนุนภารกิจศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การทดสอบการปลูกไม้ผลยืนต้นบางชนิดในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑามณี แสงสว่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:ImgKrongjit KASJINDA

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนา พัฒธนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สถานภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองในเขตพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การทดสอบการปลูกไม้ผลยืนต้นบางชนิดในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

Img

ที่มา:สวพ.มก.

หัวเรื่อง:(2554)การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

123